Naši psi
ČLENSTVÍ KURZY
 

Stanovy

Základní organizace č. 109 01 Moravské Budějovice

Platí dnem schválení, tj. od 26.2.2011

STANOVY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Článek 1

 1. Základní organizace Moravské Budějovice ( dále jen ZO) je dobrovolné, nezávislé, demokratické a nepolitické sdružení v oblasti tělovýchovy a sportu.
 2. ZO je sdružení fyzických osob, jejichž členy jsou zájemci o chov a výcvik psů a příznivci této činnosti.

Článek 2

 1. ZO vyvíjí činnost v městě Moravské Budějovice v kynologickém areálu Krnčice.
 2. Sídlem ZO jsou Moravské Budějovice – Krnčice.
 3. Jménem ZO je oprávněn ve všech věcech týkající se ZO jednat předseda ZO, který je řádně zvolen na výroční členské schůzi na období 4 let (viz článek 11 těchto stanov).
  Na jeho adresu je i zasílána pošta, která se týká ZO. Jméno a příjmení předsedy ZO je vždy uvedeno v „Evidenční kartě ZO MSKS“, která je zasílána každý rok předsednictvu MSKS z důvodu přehledu o členské základně jednotlivé organizace.

Článek 3 – Cíle základní organizace

 1. Cílem ZO je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o výcvik a chov psů z řad dospělých a mládeže, v souladu s posláním a cíly MSKS a Mezinárodní kynologické organizace FCI.
 2. ZO aktivně spolupracuje s MSKS a Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU), která je vrcholným orgánem kynologie v ČR. ZO akceptuje stanovy ČMKU a MSKS a další normativy vydávané ČMKU a MSKS. ZO se samostatně rozhoduje o spolupráci s jinými organizacemi v ČR a zahraničí.
 3. ZO vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů.
 4. Organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce ( svody, výstavy, bonitace, ve všech kategoriích) a jiné.
 5. li>Základními finančními zdroji ZO jsou členské příspěvky, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky, dotace, sponzorské dary, příjmy z brigádnické činnosti atp.

Článek 4 – Členství v základní organizaci

 1. Členem ZO se může stát každý občan České republiky i jiného státu, či jiná právnická osoba, která souhlasí se stanovy MSKS a ZO, a souhlasí s cíly a posláním ZO. (viz. článek 14 těchto stanov).
 2. Hostování člena ZO v jiné základní organizaci v rámci ČMKU je umožněno na základě vlastní žádosti. Při hostování člena ZO v jiné ZO v rámci MSKS musí být hostování povoleno mateřskou organizací. O hostování člena ZO v rámci ČMKU a jeho možném odvolání rozhoduje výbor této ZO.
 3. U nezletilých do 18-ti let je pro členství v ZO požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Tento písemný souhlas je nedílnou součástí přihlášky do ZO a dále pro zaregistrování u MSKS.
 4. Na návrh ZO může za mimořádné zásluhy předsednictvo MSKS udělit čestné členství v MSKS (ZO) na základě svého rozhodnutí nebo návrhu ZO.

Článek 5 – Přijetí do základní organizace

 1. O přijetí za člena ZO rozhoduje výbor ZO na základě písemné přihlášky každé fyzické osoby. Zkušební doba pro přijetí za člena ZO činí 6 měsíců (viz. článek 14 těchto stanov). Podmínkou pro předložení písemné přihlášky je absolvování kurzu výchovy a výcviku psa, který pořádá ZO. Výjimku o absolvování kurzu výchovy a výcviku psa schvaluje výbor ZO na základě žádosti.
 2. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí z prostřednictvím výboru ZO k členské schůzi ZO. Rozhodnutí členské schůze ZO je konečné.
 3. Dokladem o členství v ZO ( MSKS) je platný členský průkaz MSKS.

Článek 6 – Zánik členství v základní organizaci

 1. Členství zaniká :
  1. vystoupením na základě vlastní žádosti
  2. zrušením pro neplnění základních členských povinností povinností (neplacení klubových a členských příspěvků, nesplnění nebo nezaplacení brigádnických hodin, dlouhodobá neúčast na výcvikových dnech apod.) na základě rozhodnutí členské schůze
  3. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
  4. úmrtím člena
  5. dohodou
 2. Člen ze ZO může vystoupit. Oznámení o vystoupení se doporučuje příslušné ZO.
 3. Členská schůze ZO může rozhodnout o vyloučení člena zejména jestliže:
  1. závažným způsobem nebo opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami kynologického klubu
  2. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal úmyslný přestupek proti ZO (MSKS), jeho majetku nebo proti některému z členů ZO (MSKS) Rozhodnutí o vyloučení člena musí být písemné a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí o vyloučení je den zániku členství.

Článek 7 – Práva a povinnosti členů základní organizace

 1. Člen ZO má právo :
  1. zúčastňovat se všech akcí pořádaných svazem a ZO
  2. zúčastňovat se členských schůzí své ZO s právem hlasovat a podávat návrhy
  3. být volen do orgánů ZO a MSKS má právo člen starší 18-ti let
  4. volit do orgánů ZO a do orgánů MSKS
  5. využívat zařízení ZO dle ustanovení vnitřních předpisů ZO (v souladu s těmito stanovami)
   
 2. Člen ZO je povinen zejména :
  1. dodržovat stanovy a další normativy vydané MSKS, ZO a plnit usnesení orgánů MSKS a své ZO
  2. aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce
  3. řádně platit svazové členské příspěvky v ZO do konce února příslušného roku
  4. řádně platit klubové členské příspěvky v ZO do konce února příslušného roku
  5. nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy MSKS a své ZO, ani jejich jednotlivých členů

Článek 8 – Svazové a klubové členské příspěvky

 1. Svazové členské příspěvky:
  Výši svazových členských příspěvků v ZO a jejich rozdělení stanoví na návrh předsednictva MSKS sjezd MSKS. Svazové členské příspěvky platí všichni členové ZO kromě čestných členů MSKS. ZO odvede svazové členské příspěvky na konto MSKS a zašle Evidenční kartu nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku za tolik svých členů, kolik jich evidovala s platným členským průkazem k 1. lednu příslušného kalendářního roku.
 2. Klubové členské příspěvky : Výši klubových členských příspěvků v ZO a jejich rozdělení stanoví na návrh výboru ZO členská schůze ZO. Klubové členské příspěvky platí všichni členové ZO kromě čestných členů ZO.

Článek 9 – Čestná uznání, tituly

 1. Za výcvikové a chovatelské úspěchy, za vysoce aktivní činnost v obou oblastech a jinou záslužnou činnost pro MSKS či nižší organizační útvar, mohou orgány MSKS udělovat podle vlastního uvážení nebo na základě uvážení ZO kolektivům a jednotlivcům čestná uznání, tituly, oceňující výsledky této činnosti.

Článek 10 – Kárná opatření

 1. Kárná opatření jsou ukládána orgány uvedenými v odst. 4 tohoto článku pouze v prokázaných případech porušení stanov ZO (MSKS) a ostatních normativů ZO (MSKS). Kárná opatření musí být ukládána uvážlivě.
 2. Podle závažnosti provinění lze uložit :
  1. napomenutí
  2. dočasné zastavení činnosti na dobu od 3 měsíců do 4 let
  3. vyloučení
 3. Návrhy na kárná opatření může podávat disciplinární komise, pokud jí výbor ZO nebo předsednictvo MSKS ustanovilo.
 4. Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení kárného opatření upustit, pokud samotné projednání kárného provinění je možno považovat za postačující.
 5. Kárná opatření projednává a kromě vyloučení též ukládá výbor ZO nebo předsednictvo MSKS. O vyloučení člena ZO však může rozhodnout pouze členská schůze ZO na návrh výboru ZO nebo na návrh předsednictva MSKS.
 6. Každý člen ZO má právo se odvolat proti uložení kárného opatření k vyššímu orgánu. Sjezd MSKS je nejvyšším orgánem MSKS, proti rozhodnutí sjezdu není odvolání.
 7. Odvolání se podává písemnou formou k vyššímu orgánu prostřednictvím orgánu, který o kárném opatření rozhodl, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Nedoručuje-li se písemné rozhodnutí, počítá se lhůta 30 dnů ode dne, kdy se člen o uložení kárného opatření dozvěděl.
 8. O vyloučení ZO může rozhodnout pouze sjezd MSKS na základě návrhu předsednictva MSKS.

Článek 11 – Základní kynologická organizace a její orgány

 1. Základní organizační jednotkou MSKS je základní organizace ( dále jen ZO), která má svou vlastní právní subjektivitu. Základní organizační jednotka MSKS je povinna zajistit si své identifikační číslo organizace ( IČO).
 2.  
 3. ZO vzniká na základě usnesení ustanovující členské schůze ZO, přijetím stanov MSKS, zvolením výboru ZO a registrací u MSKS. ZO může být zaregistrována u MSKS při minimálním počtu 5 členů.
 4.  
 5. ZO se řídí svými vlastními stanovami, které nemohou být v rozporu se stanovami MSKS. Nemá-li ZO svoje stanovy, řídí se stanovami MSKS.
 6.  
 7. ZO zaniká :
  1. činí-li počet členů méně než 5
  2. rozhodnutím členské schůze ZO
  3. zrušením – jestliže ZO neplní déle než 1 rok povinnosti člena svazu, může předsednictvo MSKS rozhodnout o pozastavení členství a navrhnout sjezdu MSKS zrušení této ZO. Proti pozastavení členství ZO v MSKS lze podat prostřednictvím předsednictva MSKS písemné odvolání, o kterém rozhoduje sjezd MSKS.
   
 8. V ZO je součástí členského příspěvku i svazový příspěvek, který se odvádí na konto MSKS. Jeho výši určí na návrh předsednictva MSKS sjezd. Mimo to si může ZO stanovit ještě zvláštní udržovací příspěvky, které slouží pouze pro jeho účely a využití.
 9.  
 10. Orgány ZO jsou :
  1. Výroční členská schůze
  2. Členská schůze
  3. Výbor
  4. Kontrolní komise
   
 11. Pro platnost rozhodnutí orgánů ZO se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny (2/3) hlasů přítomných členů. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se schůze o 20 minut později, a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny
 12.  
 13. Výroční členská schůze
  Nejvyšším orgánem ZO je výroční členská schůze, která je oprávněná rozhodovat o všech záležitostech organizace a kontroluje plnění usnesení orgánů ZO a MSKS, případně revizora.
 14. Výroční členská schůze zejména :
  1. volí a odvolává předsedu a výbor ZO
  2. volí a odvolává kontrolní komisi ZO (revizora)
  3. schvaluje zprávu výboru o jeho činnosti
  4. schvaluje plán činnosti ZO
  5. schvaluje a rozhoduje o všech významných a ekonomických aktivitách ZO
  6. schvaluje způsob a plán hospodaření ZO
  7. schvaluje výši klubových příspěvků
  8. volí delegáty na krajské konference MSKS
  9. volí delegáty na sjezdy MSKS
  Výroční členská schůze se koná nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku v den pracovního volna nebo klidu, v odpoledních hodinách.
   
   
 15. Členská schůze
  Nejvyšším orgánem v období mezi výročními členskými schůzemi je členská schůze,
 16. která je svolávána podle potřeby výborem, nejméně však jedenkrát do roka. Výbor svolá členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina všech členů ZO a to písemnou formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO. Každý člen ZO má jeden hlas. Člen se může nechat při hlasování zastupovat jiným členem a to na základě písemné plné moci, na které musí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
   
 17. Výbor
  V čele ZO stojí výbor, který je volen na výročních členských schůzích na dobu 4 let. O formě volby výboru (kromě předsedy) a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze. Konkrétní rozdělení funkcí je pak věcí dohody mezi zvolenými členy výboru. Obvykle se ve výboru ZO obsazují tyto funkce :
  1. předseda
  2. místopředseda
  3. jednatel
  4. pokladník
  5. hlavní výcvikář
  6. chovatel.
  Jednotlivé funkce lze i vhodným způsobem kumulovat. Změny ve složení výboru lze provést jen na řádné, nebo mimořádné členské schůzi, svolané dle odstavce 9 tohoto článku.
   
 18. Výbor ZO řídí její činnost mezi členskými schůzemi. K jeho povinnostem patří zejména :
  1. organizovat a řídit zájmovou činnost členů ZO
  2. organizovat a řídit hospodářskou činnost ZO
  3. vést evidenci o hospodaření ZO
  4. vést evidenci o členské základně
  5. vést evidenci o placení členských příspěvků
  6. zpracovat stanoviska k materiálům předkládaných předsednictvem MSKS k vyjádření
  7. poskytovat předsednictvu MSKS nezbytné evidenční údaje o ZO a členech ZO
  8. oznamovat změny ve výboru ZO neprodleně předsednictvu MSKS
  9. zpracovávat podnětné návrhy pro předsednictvo MSKS, případně pro sjezdy a mimořádný sjezd MSKS
  10. hájit zájmy ZO a členů ZO prostřednictvím představitelů politických stran a hnutí v obecních zastupitelstvech
   
 19. Předseda :
  Předseda výboru ZO je volen samostatně a tajnou volbou na výroční členské schůzi. Funkční období předsedy výboru ZO je 4 roky. Jeho odvolání a nová volba se provádí na řádné, nebo mimořádné členské schůzi svolané dle bodu 8 tohoto článku.
 20.  
 21. Kontrolní komise :
  Současně s výborem ZO je volena kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ZO a jeho orgánů.
  Počet členů kontrolní komise je vždy lichý, nejméně však tříčlenná. U velkých ZO, zejména s rozsáhlejší hospodářskou činností, však může mít i více členů, a to podle rozhodnutí výroční členské schůze.
  U menších organizací může být zvolen místo kontrolní komise pouze revizor.
 22.  
 23. Představiteli ZO pro jednání s jinými orgány a organizacemi jsou předseda a místopředseda ZO a to každý samostatně. Podpisové právo k finančním transakcím v rámci pokladní hotovosti ZO nebo běžného účtu ZO u peněžního ústavu má předseda a pověřený člen výboru.

Článek 12 – Krajská kynologická rada a její orgány

 1. ZO si k zajištění nezbytné koordinace sportovní a další činnosti mohou zvolit na krajské konferenci krajskou kynologickou radu (dále jen KKR). Počet jejich členů a rozsah působnosti v daném regionu určují vzájemnou dohodou zúčastněné ZO, případně jejich zástupci v KKR, neboť materiální zajištění její činnosti je zcela v jejich pravomoci. KKR nemají právní subjektivitu, jsou však významným organizačním i spojovacím článkem mezi předsednictvem MSKS a základními organizačními jednotkami MSKS.
 2. Krajské kynologické orgány :
  1. Krajská konference
  2. Krajská kynologická rada
  3. Kontrolní komise
 3. Krajská kynologická konference
  Krajská kynologická konference (dále jen konference) se koná podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Delegáty konference volí ZO ze svých členů podle klíče, který stanoví krajská kynologická rada Konference zejména :
  1. jedná o zásadních otázkách činnosti členů svazu v kraji
  2. stanoví rozsah pravomoci krajské kynologické rady
  3. volí členy krajské kynologické rady
  4. volí kontrolní komisi krajské kynologické rady
 4. Krajská kynologická rada:
 5. Krajská kynologická rada (dále jen rada) je výkonným orgánem v období mezi konferencemi. Počet členů rady stanoví konference. Členové rady jsou voleni tajnou volbou na konferenci. Funkční období členů rady je 4 roky. Rada si ze svého středu volí předsedu a další funkce potřebné pro svou činnost. Rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Radu svolává jeho předseda. Rada musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů rady a nebo alespoň jedna třetina všech členů kontrolní komise rady.
  Rada zejména :
  1. koordinuje činnost ZO začleněných v radě, koordinuje akce pořádané v rámci rady, pořádá školení figurantů, výcvikářů
  2. podílí se na zajišťování svazových akcí
  3. zpracovává podněty ZO týkající se činnosti předsednictva MSKS a předává je s dalšími náměty a dotazy na předsednictvo MSKS cestou zápisu z jednání rady
  4. spolupracuje s kluby a jejich pobočkami
  5. organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a předsednictva MSKS v rámci působení rady
  6. svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání
  7. spoluprací se státními a společenskými orgány na územním teritoriu, zapojením v různých komisích těchto orgánů propaguje činnost kynologie
  8. má právo kontrolovat dodržování těchto stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZO
 6. Kontrolní komise
 7. Kontrolní komise je kontrolní orgán.
  Počet členů kontrolní komise stanoví konference, ale musí být vždy lichý. Členové kontrolní komise jsou voleni tajnou volbou na konferenci na funkční období 4 let.
  Kontrolní komise odpovídá pouze konferenci a je nezávislá na ostatních krajských kynologických orgánech.
  Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu a rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.
  Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Kontrolní komisi svolává její předseda.
  Mezi pravomoci kontrolní komise patří zejména dohlížet na výkon působnosti jednotlivých krajských kynologických orgánů.
  Na území kraje Vysočina koordinuje činnost všech ZO Krajská kynologická rada kraje Vysočina. K této Krajské kynologické radě jsou přiřazeni i další ZO (chovatelské kluby), které nevyvíjejí činnost v kraji Vysočina, ale jsou geograficky nejblíže ke kraji Vysočina.

Článek 13 – Ekonomické zásady platné v rámci ZO

 1. Ekonomické zásady ZO vycházejí z předpokladu samofinancování veškeré činnosti ZO. Výkon funkcí v rámci ZO je čestný.
 2. Majetkové hodnoty hospodaření ZO :
  1. náklady spojené s činností ZO jsou hrazeny zejména z :
    - klubových členských příspěvků - darů od fyzických a právnických osob - příspěvků, dotací - dalších zdrojů (brigádnická činnost apod.)
  2. ZO hospodaří podle vlastního rozpočtu
  3. ZO vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy

Článek 14 – Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení základní organizace Moravské Budějovice :
 1. Pozemek ZO Moravské Budějovice je majetkem kynologického klubu
 2. Pronájem cvičební plochy a klubovny je možný jen členům kynologického klubu Moravské Budějovice, po podání písemné žádosti výboru ZO. Cena za pronájem činní v letních měsících 200,- Kč/den, v zimních měsících 300,- Kč/den (z důvodu spotřeby elektrické energie a dřeva na topení).
 3. Poplatky Kynologického klubu Moravské Budějovice
  Statut Poplatek (kalendářní rok) Poznámka
  Nový člen KK
  (nad 18 let)
  1 000 Kč zápisné
  1 000 Kč provozní příspěvek
  Po šeti měsících je možné si zažádat o přijetí za řádného člena.
  Nový člen KK
  (do 18 let)
  1 000 Kč zápisné
  500 Kč provozní příspěvek
  Po šeti měsících je možné si zažádat o přijetí za řádného člena.
  Člen KK
  (nad 18 let)
  1 000 Kč klubový příspěvek
  160 Kč svazový příspěvek
  Svazový příspěvek se odevzdává MSKS.
  Člen KK
  (do 18 let)
  500 Kč za klubový příspěvek
  160 Kč svazový příspěvek
  Svazový příspěvek se odevzdává MSKS.
  Pronájem klubovny
  členům KK
  400 Kč letní období
  500 Kč zimní období
  V zimním období z důvodu spotřeby el. energie a dřeva na topení.
  Tyto příspěvky jsou splatné do 28. února každého kalendářního roku pokladníkovi klubu. Příspěvek se navyšuje o svazový polatek MSKS dle aktuálních směrnic MSKS. V případě jiných nutných výdajů může členská schůze ZO Moravské Budějovice stanovit výši dalších příspěvků na člena s dobou její splatnosti.
 4. Výcvikové dny jsou v letním období středa od 17.00 hodin, v neděli od 8.00 hodin. V zimním období je výcvikový den neděle od 8.00 hodin. Po dohodě s výcvikářem je možné provádět výcvik i v jiných dnech. Od členů ZO se požaduje aktivní docházka při výcviku a aktivně se zapojení do činnosti klubu. Oficiální zahájení výcviku je 5 minut po stanovené době, kdo se zpozdí s řádnou omluvou, začíná s výcvikem u toho oddílu, který se právě cvičí. Kdo se zpozdí bez řádné omluvy, nebude mu dovoleno cvičit pod vedením výcvikáře. Cvičí se na kynologickém cvičišti Moravské Budějovice – Krnčice. O výcviku u jiného kynologického klubu budou členi včas informováni. Případnou změnu času a dne výcviku projedná výbor ZO Moravské Budějovice na své schůzi.
 5. Výbor ZO Moravské Budějovice bude určovat dny, kdy se budou provádět brigádnické hodiny, rozsah prováděných prací a zodpovědnou osobu za vedení brigádnické činnosti daného dne. Termíny brigádnických dní bude v dostatečném předstihu uveřejněn ve vývěsní skříňce pro informaci všech členů. Povinností každého člena ZO (výjimky stanoví výbor ZO) je odpracovat 10 brigádnických hodin za rok. Brigádnické hodiny je možné z důvodu neodpracování zaplatit. Cena 1 brigádnické hodiny činí 100,- Kč
 6. Půjčování výcvikových věcí (pešek, řidítka, rukáv apod.) cizím osobám je zakázáno. Půjčování těchto pomůcek členům ZO Moravské Budějovice domů za účelem výcviku je možné jen po dohodě s výcvikářem nebo instruktorem. Používání těchto výcvikových pomůcek je dovoleno pouze při výcviku a za přítomnosti výcvikáře nebo instruktora (z důvodu bezpečnosti při výcviku).
 7. Na výcvikový den je povinnost každého psovoda nosit tyto pomůcky: stahovací obojek, vodítko, náhubek, aport a stopovací vodítko. Další výcvikové pomůcky jsou na uvážení každého psovoda.
 8. Majitel háravé feny je toto povinen ohlásit před začátkem výcviku výcvikáři nebo instruktorovi. Majitel háravé feny zabezpečí fenu tak, aby nenarušovala výcvik ostatních psů. Je zakázáno přístup háravých fen do prostoru cvičiště, po domluvě s výcvikářem nebo instruktorem bude umožněn výcvik po ukončení výcviku ostatních psů.
 9. Povinností každého psovoda je mít očkování u psa proti vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě a leptospiróze zanesené v očkovacím průkaze psa. Očkovací průkaz bude vyžadován i u ostatních osob, které nejsou členy ZO Moravské Budějovice a cvičí společně s ostatními psovody na cvičební ploše. Kontrola očkovacích průkazů se bude provádět vždy u přijetí nového člena se psem do ZO Moravské Budějovice ( dále každý rok) a u ostatních psů, kteří se zúčastní výcviku, závodů či jiných akcí pořádaných ZO Moravské Budějovice.
 10. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa. Pes musí být zajištěn náhubkem v případě, že napadá ostatní psy, či figuranty nebo je agresivní k ostatním lidem a psům.
 11. Je zakázáno volné pobíhání psů v areálu cvičiště, bez předchozí domluvy s výcvikářem nebo instruktorem. Psy je možné uvázat u kolíku (s náhubkem) nebo odložit do odkládacího kotce.
 12. Psovod se psem při výcviku je povinen se řídit pokyny výcvikáře nebo instruktora.
 13. Majitel psa – psovod a ostatní osoby pod vlivem alkoholu nemají přístup do areálu cvičiště ZO Moravské Budějovice.
 14. Členové ZO Moravské Budějovice budou zacházet s majetkem klubu opatrně a šetrně, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Kdo svým nedbalým chováním způsobí škodu, je povinen ji v plné výši nahradit.
 15. ZO Moravské Budějovice se nebrání žádným aktivitám pro případnou propagaci kynologie na veřejnosti (předváděcí akce, ukázky apod.).
 16. Povinností každého člena ZO je seznámit se s těmito stanovami, seznámení stvrdit svým podpisem a těmito stanovami se řídit.
Tyto stanovy základní organizace Moravské Budějovice byly projednány a schváleny na výroční členské schůzi dne 26.2.2011 a nabývají platnosti dnem jejich schválení.


Webmaster:© MS 2006-2017